Tilbage

Udvalgte satser og beløbsgrænser

Ajourført den 08-03-2017

 201620152014
Afskrivning   
   Straksafskrivning på driftsmidler samt restafskrivningkr. 12.900Kr. 12.800kr. 12.600
   Straksafskrivning på bygninger (% af afskrivningsgrundlag)5%5%5%
   Afskrivningsprocent driftsmidler25%25%25%
   Afskrivningsprocent bygninger og installationer 4% 4% 4%
   For fabriksnye driftsmidler undtagen blandede driftsmidler, 4%
      personbiler og skibe, erhvervet fra 30/5 2012 til og med 31/12      
      2013 udgør afskrivningsgrundlager 115% af anskaffelses-        
      summen. Salgssum med tillæg af 115% fragår i den særlige      
    driftsmiddelsaldo.      
    
   Afskrivning på goodwill1/7 del årligt1/7 del årligt1/7 del årligt
    
Aktieindkomst   
   Aktieindkomst indtil kr. 50.600 kr. 49.900 kr. 49.200
   beskattes med27%27%27%
   Aktieindkomst udoverkr. 50.600kr. 49.900kr. 49.200
   beskattes med42%42%42%
    
    
      Aktieindkomst indtilkr. 101.200kr. 99.800kr. 98.400
      beskattes med27%27%27%
      Aktieindkomst udoverkr. 101.200kr. 99.800kr. 98.400
      beskattes med42%42%42%
     
   Selskaber medregner skattemæssigt udbytte med100%100%100%
   Udbytte fra datterselskaber / koncernselskaber ejet med 10 %   
   eller mere er skattefrit.   
    
Aktionærlån   
   Ved udlån fra selskab til aktionær / ledelse beregnes rente med   
      en rentesats som  renten ved forsinket betaling + 2%. Renten    
      ved forsinket betaling beregnes som Nationalbankens   
      officielle udlånsrente pr. 1/1 og 1/7 med tillæg på 8 %.   
      Renten udgør således den af Nationalbankens officielle    
      udlånsrente +8% +2%. Danmarks Nationalbank       
    
   Se endvidere under Fikseret rente   
   Nb! der er vedtaget nye regler som vedrører aktionærlån op-   
      stået efter 13. august 2012. Sådanne nye lån skal beskattes.    
      hos aktionæren / anpartshaveren.   
    
Aldersopsparing / aldersforsikring (intet skattefradrag)kr. 28.900kr. 28.600kr. 28.100
    
Arbejdsmarkedsbidrag8%8%8%
    
Associeret virksomhed (definition)   
   En virksomhed som ikke er en dattervirksomhed. Associeret   
      virksomhed når ejer besidder mere end 20% og maksimalt   
      50% af stemmeværdien.   
    
Bagatelgrænse   
   Genereltkr. 1.100kr. 1.100kr. 1.100
   Julegaverkr. 800kr. 800kr. 800
   Arbejdsrelaterede goderkr. 5.800kr. 5.700kr. 5.600
    
Barselsdagpenge   
   Pr. ugekr. 4.180kr. 4.135kr. 4.075
    
Befordringsfradrag hjem/arbejde   
   0-24 km pr. dag (kr. pr. km)kr. 0kr. 0kr. 0
   25-120 km pr. dag (kr. pr. km)kr. 1,99kr. 2,05kr. 2,10
   Over 120 km pr. dag (kr. pr. km)kr. 1,00kr. 1,03kr. 1,05
   Over 120 km pr. dag (kr. pr. km)i visse udkantkommunerkr. 1,99kr. 2,05kr. 2,10
    
Beskæftigelsesfradrag   
   I procent af arbejdsindkomsten8,30%8,05%7,25%
   Maksimaltkr. 28.000kr. 26.800kr. 23.800
   Ekstra til enlige forsørgere5,60%5,40%5,40%
   Maksimaltkr. 18.800Kr. 17.900kr. 17.700
    
Boafgift   
   Bundfradrag ved boafgiftkr. 276.600kr. 272.900kr. 268.900
   Bundfradrag ved gaveafgift for afkom, stedbørn og deres    
      afkom, afdødt barns eller stedbarns ægtefælle og forældre    
      samt stedforældre og bedsteforældrekr. 61.500kr. 60.700kr. 59.800
   Bundfradrag ved gaveafgift for barns eller stedbarns   
      ægtefælle (svigerbørn)kr. 21.500kr. 21.200kr. 20.900
   Boafgiftssats for arv over bundfradraget til nære   
      slægtninge15%15%15%
   Tillægsboafgift for den del af arven, der ikke tilfalder   
      nære slægtninge25%25%25%
   Gaveafgiftssats for gaver ud over bundfradraget til   
      stedforældre og bedsteforældre36,25%36,25%36,25%
   Gaver til andre er indkomstskattepligtige   
   Frist for anmeldelse af gaveafgiftspligtige gaver og betaling af    
      gaveafgift er 1. maj i det følgende år.   
    
Børnebidrag, ikke fradragsberettiget delkr. 1.800kr. 1.776kr. 1.752
    
Børnefamilieydelse   
   Tilskud pr. barn 0-2 årkr. 17.880kr. 17.772kr. 17.616
   Tilskud pr. barn 3-6 årkr. 14.148kr. 14.076kr. 13.944
   Tilskud pr. barn 7-14 årkr. 11.136kr. 11.076kr. 10.980
   Ungeydelse pr. barn 15-17 årkr. 11.136kr. 11.076kr. 10.980
   
Børnetilskud   
   Til børn af enlige forsørgere eller til børn hvor begge forældre   
      modtager social pension.    
      Ordinær, udbetales efter ansøgning. pr. kvtkr. 1.358kr. 1.339kr. 1.319
      Ekstra, pr. familie, udbetales efter ansøgning. pr. kvt.kr. 1.384kr. 1.365kr. 1.345
      Særligt børnetilskud:   
         Til forældreløse børn, pr. kvt.7.737kr. 7.734kr. 7.620
         I øvrigt, pr. kvt.3.921kr. 3.867kr. 3.372
      Hvis kun den ene af forældrene er pensionist:   
         Flerbørnstilskud - til efterfølgende børn pr. kvtkr. 2.239kr. 2.208kr. 2.175
         Særligt tilskud til uddannelsessøgende forældre pr. kvt.kr. 1.783kr. 1.758kr. 1.732
         Adoptionstilskud udenlandsk barn - efter ansøgning   
            engangstilskud51.583kr. 50.871kr. 50.119
    
Dagplejere   
  Standardfradrag for dagplejere i % af vederlaget54%52%50%
    
Dattervirksomhed (definition)   
   Virksomhed der er underlagt bestemmende( >50%) indflydelse     
      af en modervirksomhed. Datter kan kun have en moder.   
    
Diskontoen (Nationalbankens diskonto)   
    
El,  privat andel   
   Privat andel af elektricitet, vand og varme fastsættes   
      på grundlag af følgende oplysninger om det årlige forbrug.   
   Elforbrug:kwh kwh kwh
      Til opvarmning80 pr. m2 80 pr. m2 80 pr. m2
      Til varmt vand for 1-4 personer3.000-3.600 3.000-3.600 3.000-3.600
      Til lys og husholdning for lejligheder2.0002.0002.000
      Til lys og husholdning for parcelhuse4.0004.0004.000
    
Elafgift   
   Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt   
      afgiften af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige   
      elektricitet.   
   Advokater, arkitekter, bureauer, revisorer m.v. har ikke   
      adgang til tilbagebetaling af elafgift. Dog kan der gives    
      godtgørelse jfr. nedenstående om elafgift til rumvarme.   
    
   Anden elektricitet88,5 øre/kwh87,8  øre/kwh83,3 øre/kwh
    
   Elafgiften refunderes med88,1 øre/kwh87,4  øre/kwh82,9 øre/kwh
   Elafgift til rumvarme refunderes pr. kwh med50,2 øre/kwh49,8  øre/kwh42,1 øre/kwh
    
Energi og C02 afgifter   
   Bortset fra afgift vedrørende energi anvendt til   
      rumopvarmning og olie og gas der anvendes i motorer   
      refunderes energi og CO2 afgift i samme omfang   
      som virksomheden har fradragsret for moms.   
   Der er særlige regler for landbrug, fiskeri og kollektiv trafik.   
    
Fikseret rente   
   Ved udlån fra hovedaktionær til selskab  beregnes rente    
      svarende til diskontoen + 4 %. Danmarks Nationalbank   
    
   Se endvidere under aktionærlån   
    
Forbrug af egne varer   
   Nedenstående satser er ekskl. moms og svarer til 1   
      forbrugsenhed.   
   Værdien af husstandens samlede skønnede forbrug kan   
      opgøres således:   
      Første person i husstanden over 14 år medregnes med 1   
         forbrugsenhed. Alle efterfølgende personer over 14 år med-   
         regnes hver med 0,5 forbrugsenhed. Børn under 14 år    
         medregnes hver med 0,3 forbrugsenhed.   
      Ved drikkevarer indeholdende alkohol medregnes kun    
         voksne, der er fyldt 18 år.   
      Ved tobak medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år   
      I alle tilfælde er det alderen ved indkomstårets begyndelse,   
         der er afgørende for vægtningen.   
      Værdien af varegrupper, der ikke er omfattet af satserne, må   
         medregnes efter et konkret skøn.   
      For restauratører mv. skal satserne lægges til grund med et   
         passende tillæg for eventuelle manglende varegrupper.   
      Hvor restauratøren ikke selv udfører arbejdet i restauranten,   
         må der tillige foretages et skønsmæssigt tillæg for   
         lønudgifter.   
    
   Fødevarer i altkr. 13.830kr. 13.630kr. 13.550
      Brød, mel, gryn, kager, pasta, ris o.l.kr. 2.560kr. 2.550kr. 2.580
      Kød og kødvarerkr. 2.720kr. 2.700kr. 2.710
      Fisk- og fiskevarerkr. 730kr. 710kr. 710
      Mælk, fløde, ost, æg, smør margarine, olier m.v. kr. 2.550kr. 2.690kr. 2.590
      Frugt, grøntsager og kartoflerkr. 2.480kr. 2.250kr. 2.360
      Kaffe, te, kakao og sukkerkr. 2.310kr. 2.250kr. 2.120
      Andre fødevarerkr. 480kr. 480kr. 480
   Drikkevarer i alt.kr. 3.950kr. 3.970kr. 4.110
      Sodavand o.l.kr. 1.160kr. 1.220kr. 1.300
      Spiritus og likør ***kr. 350kr. 340kr. 340
      Vin, port-, frugt- og hedvin, champagne o.l***kr. 1.330kr. 1.310kr. 1.290
      Øl ***kr. 830kr. 820kr. 890
      Andre drikkevarerkr. 280kr. 280kr. 290
   Tobak i alt *** (medregnes kun for rygere)kr. 3.240kr. 3.220kr. 3.140
   Andet i altkr. 4.090kr. 4.030kr. 4.000
      Rengørings- og pudsemidler og -udstyrkr. 600kr. 590kr. 590
      Planter, blomster, gødning o.l.kr. 1.040kr. 1.030kr. 1.030
      Aviser og tidsskrifterkr. 1.040kr. 990kr. 950
      Toiletartikler og småting til personlig plejekr. 1.410kr. 1.420kr. 1.430
   Beklædningkr. 3.000kr. 2.780kr. 3.140
   Fodtøj.kr. 1.090kr. 980kr. 970
   *** medregnes kun for personer, der er fyldt 18 år   
    
Fri bil   
   Sats25% / 20%25% / 20 %25 %/20 %
   Beregningsgrundlag 25 % af:   
   Minimumkr. 160.000kr. 160.000kr. 160.000
   Maksimumkr. 300.000kr. 300.000kr. 300.000
   Ved værdi udover maksimumsgrænsen beregnes 20% af den del.   
   Andel af nyvognsprisen  der beregnes af for biler ændre end   
      36 måneder.75%75%75%
   Den opgjorte værdi af fri bil forhøjes med et miljøtillæg som     
      udgør den årlige afgift eksklusive udligningsafgift og    
      privatbenyttelses-tillæg, der skal betales for bilen efter   
      brændstofforbrugsafgiftsloven eller efter vægtafgiftsloven   
    
Frynsegoder   
   Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning.kr. 5.800kr. 5.700kr. 5.600
    
G-dagpengesatser   
   En hel G-dag.kr. 836kr. 827kr. 815
   En halv G-dagkr. 418kr. 414kr. 408
    
Gasforbrug, privat andel   
   For et 1-familiehus på 120-130 m² fastsættes gasforbruget til.2.200 m32.200m3 2.200m3 
    
Gaver fra arbejdsgiver   
   Årlige gaver i form af naturalier i anledning af jul eller nytår be-   
      skattes efter praksis  normalt kun hvis markedsværdien over-   
      stigerkr. 800kr. 800kr. 800
   Kontanter og gavekort beskattes fuldt ud   
    
Gebyrer Skat   
   Bindende svarkr. 400kr. 400kr. 400
   Anmodning om omgørelse.kr. 2.200kr. 2.200kr. 2.200
   Klage til Landsskatteretten.kr. 400kr. 400kr. 800
    
Godtgørelse ulønnede bestyrelsesmedlemmer   
   Rejseudgifter og kørsel i egen bil kan refunderes efter    
      til statens normale takst   
   Merudgifter fortæring, pr. dag ved arrangementer udover 5   
      timers varighedkr. 70kr. 70kr. 70
   Telefon og internetkr. 2.350kr. 2.300kr. 2.300
   Andre udgifter:   
      Administrative byrder, konto, porto, møder.kr. 1.400kr. 1.400kr. 1.400
      Køb vask og vedligeholdelse af særlig beklædning (ex.   
         sportstøj)kr. 1.950kr. 1.900kr. 1.900
      Til idrætsdommer kan i stedet udbetales omkostningsgodt-    
         gørelse op til kr. 250 pr. kamp, dog max. kr. 500 pr. dagkr. 250/500kr. 250/500 kr. 250/500
    
Grøn checkkr. 950kr. 955 
    
Indeholdelsesprocent manglende skattekort55%55%55%
    
Jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse).kr. 8.000kr. .8.000kr. 8.000
    
Kaitalafkastsats (virksomhedsskattelovens § 9).1%1%2%
    
Kørselsgodtgørelse   
   kan udbetales ved befordring imellem sædvanlig bopæl og   
      arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage, ved befordring imellem    
      arbejdspladser og ved befordring indenfor samme    
      arbejdsplads.   
   Kørsel indtil 20.000 km pr. år (kr./km)kr. 3,63kr. 3,.70 kr. 3,73
   Kørsel udover 20.000 km pr. år (kr./km)kr. 1,99kr. 2,05kr. 2,10
   Cykel pr. kmkr. 0,52kr. 0,52kr 0,51
    
Lejeindtægt   
   Andel af lejeindtægt ved fremleje eller udleje af værelser der   
      ikke medregnes til indkomstopgørelsen kan altid mindst   
      udgørekr. 24.000kr. 24.000kr. 24.000
    
Lønmodtagerfradrag, bundgrænsekr. 5.800kr. 5.700kr. 5.600
    
Lønsumsafgift   
   Finansielle virksomheder13,60%12,20%11,40%
   Lotterier, turistkontorer, organisationer m.v6,37%6,37%6,37%
   Udgivere eller importører af aviser.3,54%3,54%3,54%
   Øvrige lønsumspligtige virksomheder4,12%4,12%4,12%
    
Medarbejdende ægtefælle   
   Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle.kr. 225.700kr. 222.700kr. 219.400
    
Moderselskab (definition)   
   Et selskab der har bestemmende (>50%) indflydelse over en   
      eller flere dattervirksomheder.     
    
Nettoprisindeks   
   Danmarks Statistik   
    
Olieforbrug, privat andel   
   For et 1-familiehus på 120-130 m² fastsættes olieforbruget til.2.500 ltr2.500 ltr 2.500 ltr.
    
Overskydende skat   
   Ved udbetaling af overskydende skat bliver beløbet forhøjet   
      med procenttillæg. 0,50%0,50%
    
Pensionsbeskatning   
   Aldersopsparing / aldersforsikring (intet skattefradrag).kr. 28.900kr. 28.600kr. 28.100
   Maks. indskud af kapital fra salg af virksomhed.kr. 2.625.800kr. 2.590.700kr. 2.553.100
   Årligt fradrag af kapitalindskud til pensionsordning med    
      løbende udbetaling eller ratepension/rateforsikring, der   
      mindst kan foretageskr. 52.400Kr. 51.700kr. 50.900
    
Personfradrag   
   18 år og derover.kr. 44.000kr. 43.400kr. 42.800
   Ugifte under 18 årkr. 33.000Kr. 32.600kr. 32.100
Personskattelovens beløbsgrænser   
   Mellemskattegrænse   
   Topskattegrænsekr. 467.300Kr. 459.200kr. 449.100
   Progressionsgrænse aktieindkomst.kr. 50.600Kr. 49.900kr. 49.200
    
    
Regnskabsklasser   
   Regnskabsklasse B Micro:   
       Micro virksomheder med personligt ansvar   
          Enkelstmandsvirksomheder   
          Interessentskaber   
          Kommanditselskaber   
              Balancesum 0-2,7 mio.   
              Nettoomsætning 0-5,4 mio.   
              Antal ansatte 0-10   
      De mindste virksomheder kan fravælge revision, hvis de ikke   
      overstiger 2 ud af 3 grænser (klasse betinglserne) i 2 på   
      hinanden følgende år.   
    
   Regnskabsklasse B:   
      Små virksomheder:   
         Balancesum 0-44 mio.    
          Nettoomsætning 0-89 mio.   
          Antal ansatte 0-50   
      Virksomheder i regnskabsklasse B er forpligtet til at aflægge   
      årsrapport   
    
   Regnskabsklasse C (mellem)   
       Klasse C er mellemstore virksomheder:   
          Balancesum 44-156 mio.   
          Nettoomsætning 89-313 mio.   
          Antal ansatte 50-250   
      Virksomheder i regnskabsklasse C, er forpligtet til at   
      aflægge årsrapport   
    
   Regnskabsklasse C (store)   
          Balancesum >156 mio.   
          Nettoomsætning >313 mio.   
          Antal ansatte >250   
         Store virksomheder:   
      Virksomheder i regnskabsklasse C, er forpligtet til at aflægge   
      årsrapport   
    
   Regnskabsklasse D   
      Børsnoterede og statslige virksomheder:   
      Alle virksomheder i regnskabsklasse D, er forpligtet til af   
      aflægge årsrapport.   
    
Rejsegodtgørelse   
   Skattefri rejsegodtgørelse i forbindelse med overnatning   
      og rejsens varighed er mindst 24 timer:   
   Kostsats pr. døgn kr. 477kr. 471,00kr. 464,00
   1/24 del heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedagkr. 19,88kr. 19,63kr. 19,33
   Tillæg særlige lande  kr. 145,00
   25% godtgørelse til småfornødenheder ved godtgørelse   
      af rejseudgifter efter regning, maxkr. 119,25kr. 117,75kr. 116,00
   Logi-godtgørelse pr. døgnkr. 205kr. 202,00kr. 199,00
   Reduktion i kostsats ved fri kost:   
      Fri morgenmad, 15%, fri frokost, 30% fri middag, 30%   
   Loft over rejsefradragkr. 26.200kr. 25.900kr. 25.500
    
Restskat   
   Grænse for indregning i forskudsskat.kr. 19.200kr. 19.000kr. 18.700
   Dag-til dag rentetillæg ved betaling inden 2/7 (beregnes fra 1/1)2,20%2,90%2,90%
   Procenttillæg ved betaling efter 2/74,20%4,90%4,90%
   Betaling af restskat med Dankort, følg dette link    
    
    
Reservebedsteforældre   
   Skattefrit beløb.kr. 3.300kr. 3.300kr. 3.200
    
Selvangivelsesfrist   
   Personer med fortrykt selvangivelse01/0701/0701/05
   Erhvervsdrivende og personer med udvidet selvangivelse   
      samt begrænset skattepligtige.01/0701/0701/07
    
Skattesatser   
   Personskat   
   Bundskatteprocent9,08%8,08%6,83%
   Topskatteprocent.15%15%15%
   Bundfradrag topskat (efter at AM, 8% bidrag er fratrukket)kr. 467.300kr. 459.200kr. 449.100
   Sundhedsbidrag3%4%5%
   Arbejdsmarkedsbidrag8%8%8%
   Skatteprocent svarende til kommunal indkomstskat for    
      begrænset skattepligtige.24%24%24%
   Udligningsskat4%5% 
   Skråt skatteloft., perosnlig indkomst51,95%51,95%51,70%
   Skråt Skatteloft positiv kapitalindkomst42,00%42,00% 
    
Selskabsskat   
   Selskabsskatteprocent.22,00%23,50%24,50%
   Tillæg hvis acotoskat ikke betales.3,60%4,50%4,60%
   Overskydende skat0,10%1,00%1,10%
   Restskattetillæg.3,60%4,50%4,60%
   Ordinær acontoskat betales i 2 rater den 20. marts og den 20   
      november i indkomståret.   
   Betalingsfrist for 3. frivillige acontorate er 1. februar året efter   
   Man kan selv forhøje eller nedsætte acontoraterne.   
   Betaling sker via skattekontoen.   
    
Sommerhusudlejning   
   Fradrag ved indkomstopgørelsenkr. 10.500kr. 10.400kr. 10.200
   Ved udlejning gennem bureau som indberetter til skatkr. 21.000kr. 20.700kr. 20.400
    
Sygedagpenge - Lønmodtagere (fuldtidsforsikret)   
   Pr. ugekr. 4.180kr. 4.135kr. 4.075
   Pr. time.kr. 112,97kr. 111,76 
    
Sygedagpenge - Selvstændige   
  Max pr. ugekr. 4.180kr. 4.135kr. 4.075
    
Telefon   
   Fri telefon, pc og internetforbindelse skal beskattes medkr. 2.700kr. 2.600kr. 2.600
      pr. år hvis man får stillet én, to eller tre goder til rådighed til    
      privat brug. Multimediebeskatningen gælder såvel lønmod-   
      tagere som selvstændig erhvervsdrivende.    
   Såfremt begge ægtefæller er omfattet af multimediebeskatning   
      nedsættes beskatningsgrundlaget med 25%, forudsat at 25%25%25%
      det samlede grundlag udgør mindst .kr. 3.500kr. 3.500kr. 3.400
      før reduktion.   
   Vejledningen fra Skat   
    
Tilknyttet virksomhed (definition)   
   En virksomheds dattervirksomhed, dens modervirksomhed   
      og dennes dattervirksomhed   
    
Udbytteskat   
   Selskaber22%22%22%
   
Vand, privat andel   
   For en person fastsættes vandforbruget i antal liter pr. døgn106 ltr.113,5 ltr. 113,5 ltr.
    
Vandafgift   J   
   Vandafgift til staten kr. 5,86kr. 5,86kr. 5,46
   Bidrag til grundvandssikringkr. 0,39kr. 0,67kr. 0,67
   Momsregistrerede virksomheder kan få refunderet vandafgiften    
      og bidraget til grundvandssikring som beregnes pr. m3   
      med i altkr. 6,25kr. 6,53kr. 6,13
   
    
Vedligeholdelse / istandsættelse af nyerhvervede ejendomme   
   Der er en grænse for, hvor store istandsættelsesudgifter du kan    
      fradrage i de første 3 ejerår. Normalt vil SKAT anerkende     
      fradrag for istandsættelsesudgifter inden for 35 pct. af den    
      årlige lejeindtægt (eksklusive evt. varmebidrag) for en- og     
      tofamiliehuse og 25 pct. for udlejningsejendomme. Det er    
      lejeindtægten der for den enkelte ejendom er afgørende for    
      fradragets størrelse - også hvis du har købt flere          
      udlejningsejendomme på samme tidspunkt.   
    
Virksomhedsskat22%23,50%24,50%