Tilbage

 

Kunst

    skrevet af registreret revisor Mogens Knudsen den 09-09-2016

 

Antikviteter og andre aktiver, der efter deres art og anvendelse normalt ikke udsættes for værdiforringelse, kan ikke afskrives, der kan dog efter afskrivningslovens § 44 A og B foretages afskrivning på udgifter til kunst.

Fradragsreglerne er forskellige for kunstnerisk udsmykning som indføjes i bygningen eller fritstående kunst som ikke er en bygningsbestanddel.

Det er en betingelse for afskrivningsretten, at den kunstneriske udsmykning indføjes i bygningen eller dens nære omgivelser. Afskrivningsretten kan ikke udnyttes af skattepligtige, der på købstidspunktet er nærtstående til kunstneren, eller af selskaber, der er kontrolleret af kunstneren selv eller af kunstnerens nærtstående. Som nærtstående anses ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter disse personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold. Det er yderligere en betingelse at afskrivning alene kan ske for førstegangskøb af original billedkunst. I tilfælde af tvivl om, hvorvidt den kunstneriske udsmykning kan kvalificeres som kunst, indhenter skattemyndighederne en vurdering af den kunstneriske udsmykning fra Akademirådet.

Kunstnerisk udsmykning som indføjes i den erhvervsmæssigt anvendte del af bygninger (eksklusive en og to-familiehuse) kan fra og med anskaffelsesåret afskrives med indtil 4 pct. årligt af anskaffelsessummen for den kunstneriske udsmykning.

Udgifterne til kunstnerisk udsmykning afskrives særskilt for den enkelte kunstneriske udsmykning.

 

 

Såfremt den kunstneriske udsmykning fjernes fra den bygning, den er indføjet i eller knytter sig til, sidestilles dette med salg.

Ophører bygningen som den kunstneriske udsmykning er indføjet i eller knytter sig til, med udelukkende at være anvendt erhvervsmæssigt, bortfalder afskrivningsretten fra og med det indkomstår, hvor den rent erhvervsmæssige benyttelse ophører.

Fritstående kunst som ikke er en bygningsbestanddel (flytbar kunst)

Udgifter afholdt til kunstnerisk udsmykning, der ophænges eller opstilles i den erhvervsmæssigt anvendte del af blandet benyttede bygninger samt udelukkende erhvervsmæssigt benyttede bygninger (eksklusiv en og tofamiliehuse), kan afskrives med 25% årligt af anskaffelsessummen for den kunstneriske udsmykning.

Udgifterne skal afskrives på en særskilt saldo.

Hvis købesummen er på 12.600 kr. eller mindre, kan virksomheden trække hele beløbet fra i det år, kunstværket bliver købt.

Ophører bygningen, hvori den kunstneriske udsmykning er ophængt eller opstillet, med at være anvendt erhvervsmæssigt, anses den kunstneriske udsmykning for at være solgt.